Not 12 Avsättningar för pensioner

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Förmånsbestämd ålderspension

2 207

2 490

3 472

3 766

Avtalspension, visstidspension m m

22

22

22

23

Summa pensioner

2 229

2 512

3 494

3 789

 

 

 

 

 

Löneskatt

541

610

643

715

Summa pensioner och löneskatt

2 770

3 122

4 137

4 504

 

 

 

 

 

Specifikation: Avsättningens förändring över året

 

 

 

 

Ingående avsättning

2 561

2 770

3 943

4 137

Nya förpliktelser under året

252

371

303

454

–varav nyintjänad pension

196

298

223

333

–varav ränte- och basbeloppsuppräkning

54

70

87

116

–varav ändring av försäkringstekniska grunder

0

0

0

0

–varav pension till efterlevande

7

6

7

6

–varav övrigt

-5

-3

-14

-1

Årets utbetalningar

-84

-87

-153

-159

Årets förändring särskild löneskatt

41

68

44

72

Summa pensioner och löneskatt

2 770

3 122

4 137

4 504


Kommunens pensionsredovisning sker enligt den Kommunala redovisningslagens blandmodell, vilken innebär att pensionsförpliktelser som intjänats från och med 1998 redovisas i balansräkningen, medan pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen (se not 17). Utöver dessa pensionsförpliktelser redovisas avgiftsbestämd pension under kortfristiga skulder (se not 15). Kommunens totala pensionsåtagande inkl löneskatt uppgick 2018 till 14 474 mnkr varav 10 535 mnkr avser åtaganden som är äldre än 1998, så kallade pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen. För år 2018 uppgick pensionskostnaderna inklusive löneskatt till 1 912 mnkr.Jämfört med 2017 ökade dessa med 183 mnkr. I kostnaderna ingick bland annat utbetalning av pension från pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen med 456 mnkr, avgiftsbestämt pensionssparande med 733 mnkr samt avsättning till förmånsbestämd ålderspension (FÅP) med 302 mnkr. Till detta kommer löneskatt med 386 mnkr.Koncernen Göteborgs Stads totala pensionsåtaganden uppgick 2018 till 15 974 mnkr, en ökning med 8 mnkr jämfört med föregående år. Aktualiseringsgrad 100 %.


Till Noter