Not 10 Kortfristiga fordringar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Kundfordringar, koncernföretag

78

99

-

-

Kundfordringar

491

531

1 453

1 692

Fordringar moms

262

303

275

326

Fordringar hos staten

326

0

544

200

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 954

1 958

1 584

1 539

Övriga kortfristiga räntebärande fordringar, koncernföretag

10 284

7 126

-

-

Övriga kortfristiga fordringar

737

649

978

1 097

Summa kortfristiga fordringar

14 132

10 666

4 834

4 854

 

Till Noter