Not 1 Verksamhetens intäkter

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Avgifter

2 412

2 436

7 307

7 762

Hyror och arrenden

1 321

1 409

7 753

7 903

Statsbidrag

3 084

3 044

3 086

3 045

EU-bidrag

35

39

35

40

Övriga bidrag

125

189

329

396

Aktiverat arbete

158

172

285

277

Försäljning verksamhet och entreprenad

2 207

2 385

3 058

3 329

Exploateringsintäkter

993

600

772

485

Realisationsvinster

98

234

320

533

Övriga intäkter

433

424

2 813

2 588

Summa verksamhetens intäkter

10 866

10 932

25 758

26 358


Till Noter