Årsredovisningens struktur

Göteborgs Stads årsredovisning är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin för året. Den vänder sig även till externa intressenter så som kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter men också till boende i staden. Årsredovisningen produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen.
Inledningsvis i årsredovisningen ger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson sin sammanfattande kommentar till det gångna året. Vidare redovisas en översiktlig bild av Göteborgs Stads organisation, uppdrag och framtida utmaningar. Göteborgs Stads årsredovisning delas sedan upp i fem block:

1 Förvaltningsberättelse »

Det första blocket innehåller förvaltningsberättelsen som enligt redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Den är en sammanfattning med fokus på väsentliga delar av stadens ekonomi och verksamhet. Inledningsvis redovisas viktiga beslut och händelser under 2017 och en framtidsbedömning för Göteborgs Stad utifrån en omvärldsanalys. Därefter presenteras en bedömd uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och en uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige. Dessutom beskrivs utvecklingsarbetet för att bättre tillvarata medborgarnas synpunkter i de demo­kratiska processerna, liksom arbetet för att tydliggöra stadens lednings­processer. Vidare beskrivs frågor och utveckling inom personalområdet och avslutningsvis redovisas en sammanfattande finansiell analys av kommunen och sammanställd redovisning.

2 Göteborgs Stads verksamhet »

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrivits i Göteborgs Stads 30-tal nämnder samt i ett 20-tal koncerner och bolag under året. Blocket delas upp i verksamhetsområden hämtade ur kommunfullmäktiges budget. Inom varje område beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv. Varje område avslutas med de viktigaste framtidsfrågorna.

3 Göteborgs kommun – Finansiell analys »

Med Göteborgs kommun avses nämnderna och så kallade kommuncentrala poster. Blocket inleds med en finansiell analys av kommunens räkenskaper och en redovisning görs av begreppet god ekonomisk hushållning och balanskravet. I blocket återfinns även en sammanställning över finansiella nyckeltal och avslutningsvis görs en kort beskrivning av stadsdelsnämndernas och facknämndernas ekonomiska utfall följt av kommunens driftredovisning.

4 Sammanställd redovisning – Finansiell analys »

Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning. Förutom kommunen består koncernen av de kommunala bolagen och av kommunal- och samordningsförbund. Inledningsvis redovisas en finansiell analys av räkenskaperna. Efter detta görs en sammanfattande analys av Göteborgs Stadshus AB och dess kluster med en sammanställning över resultat och balansomslutning samt bolagens investeringar. Vidare redovisas förvaltning av stiftelser och vilken sponsring som förekommit inom Göteborgs Stad under året. I avsnittet Finansiell uppföljning och riskhantering analyseras finansiella åtaganden i form av bland annat upplåning.

5 Räkenskaper för kommunen och sammanställd redovisning »

I det avslutande blocket redovisas kommunens och den sammanställda redovisningens resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Här framgår även Göteborgs Stads tillämpade redovisningsprinciper.