Årsredovisningens struktur

Göteborgs Stads årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter men även till boende i staden. Årsredovisningen produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen.
Inledningsvis i årsredovisningen ger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén sin sammanfattande kommentar på det gångna året. Vidare redovisas en översiktlig bild av Göteborgs Stads organisation, uppdrag och framtida utmaningar. Göteborgs Stads årsredovisning delas sedan upp i fyra block:

Block 1BLOCK 1 »
Förvaltningsberättelse

Det första blocket innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen, där väsentliga delar av stadens ekonomi och verksamhet fokuseras. I Göteborgs Stads förvaltningsberättelse redovisas inledningsvis en omvärldsanalys, följt av en framtidsbedömning som belyser Göteborgs Stads möjligheter och risker utifrån kända förhållanden. Därefter redovisas en sammanfattande finansiell analys av kommunen och sammanställd redovisning. Vidare presenteras en sammanställning över hur arbetet med kommunfullmäktiges prioriterade mål bedöms gå och en uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag. I förvaltningsberättelsen återfinns också en redovisning av personalområdet.

      

Block 2BLOCK 2 »
Göteborgs Stads verksamhet

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stads 30-tal nämnder samt i ett 20-tal koncerner och bolag under året. Blocket delas upp i följande verksamhetsområden hämtade ur kommunfullmäktiges budget: Utbildning, individ- och familj, människor med funktionsnedsättning, äldre och sjukvård i hemmet, arbetsmarknadsinsatser, bebyggelse och bostad, trafik, kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, barn och avslutningsvis stiftelser. Inom varje område beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv. Varje område avslutas med en kort framtidsbedömning.

     
Block 3BLOCK 3 »
Göteborgs kommun
Finansiell analys och räkenskaper

Blocket inleds med en djuplodande finansiell analys av kommunens räkenskapsrapporter och en redovisning görs av god ekonomisk hushållning, balanskravet och resultatutjämningsreserv. Med Göteborgs kommun avses nämnderna och kommuncentrala poster. I anslutning till analysen finns en redovisning som visar vilken sponsring som förekommit inom Göteborgs Stad. Därefter analyseras i avsnittet ”finansiell uppföljning och riskhantering” kommunens finansiella åtaganden i form av bland annat upplåning. Avsnittet följs av kommunens räkenskapsrapporter, noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis i blocket återfinns en kort beskrivning av stadsdelsnämndernas och facknämndernas ekonomiska utfall följt av kommunens drift- och investeringsredovisning.
 

Block 4BLOCK 4 »
Sammanställd redovisning
Finansiell analys och räkenskaper
Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning. Inledningsvis i detta block redovisas en finansiell analys av den sammanställda redovisningen. Den följs av räkenskapsrapporter och noter. Efter detta görs en sammanfattande analys av Göteborgs Stadshus AB och dess kluster följt av redovisning av bolagens investeringar och information om resultat och balansomslutning.