Årsredovisningens struktur

Göteborgs Stads årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till ­kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Årsredovisningen produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen.
Inledningsvis i årsredovisningen ger kommunstyrelsens ordförande ­Anneli Hulthén sin sammanfattande kommentar på det gångna året. Vidare redovisas stadens organisation och ledamöterna i kommun­styrelsen. Göteborgs Stads årsredovisning delas sedan upp i fyra block:

BLOCK 1 »
Förvaltningsberättelse

Det första blocket innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen skall upp­rättas i årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av års­redovisningen, där väsentliga delar av stadens ekonomi och verksamhet fokuseras. I Göteborgs Stads förvaltningsberättelse redovisas inledningsvis en omvärldsanalys, följt av en framtidsbedömning som belyser Göteborgs Stads möjligheter och risker utifrån kända förhållanden. Därefter redovisas sammanfattande finansiell analys av kommunen och sammanställd redovisning. ­Vidare presenteras en uppföljning av kommunfull­mäktiges prioriterade mål. I förvaltningsberättelsen återfinns också en personalekonomisk redovisning.

      

BLOCK 2 »
Göteborgs Stads verksamhet

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stads 30-tal nämnder samt i 20-tal koncerner och bolag under 2014. Blocket delas upp i ­följande verksamhetsområde hämtade ur kommunfullmäktiges budget: Utbildning, individ- och familj, människor med funktionsnedsättning, äldre och sjukvård i hemmet, arbetsmarknadsinsatser, bebyggelse och bostad, trafik, kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, barn och avslutningsvis stiftelser. Inom varje område beskrivs ­viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv. Varje område avslutas med en kort framtidsbedömning.

     
BLOCK 3 »
Göteborgs kommun
Finansiell analys och räkenskaper

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stads 30-tal nämnder samt i 20-tal koncerner och bolag under 2014. Blocket delas upp i ­följande verksamhetsområde hämtade ur kommunfullmäktiges budget: Utbildning, individ- och familj, människor med funktionsnedsättning, äldre och sjukvård i hemmet, arbetsmarknadsinsatser, bebyggelse och bostad, trafik, kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, barn och avslutningsvis stiftelser. Inom varje område beskrivs ­viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv. Varje område avslutas med en kort framtidsbedömning.
 

BLOCK 4 »
Sammanställd redovisning
Finansiell analys och räkenskaper
Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning. Inledningsvis i detta block redovisas en finansiell analys av den sammanställda ­redovisningen. Den följs av räkenskapsrapporter och noter. Efter detta görs en sammanfattande analys av ett antal resultat- och investeringsanalyser av några större koncerner och bolag inom Göteborgs Stad. Avslutningsvis redovisas samtliga större koncerner och bolag i tabellform, där resultat, balansomslutning och diverse nyckeltal lyfts fram för varje enskild koncern eller bolag.